Foreldreforeningen

Våre oppgaver:

Foreldreforeningen ved Steinerskolen (FAU) består av foreldre som deg og meg. Vi arbeider for å skape et godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Vi skal også på ulike måter arbeide for å styrke miljøet ved Steinerskolen og medvirke til at vi aktivt tar del i arbeidet for å skape et godt skole- og læringsmiljø.

Det oppfordres på det sterkeste å jevnlig ha aktiviteter sammen med de andre foreldrene fra skolestart og gjennom hele utdanningsløpet – Ta kontakt med klassekontakt og planlegg noe gøy sammen! I klasser der foreldrene har god kontakt – Der er det også et godt klassemiljø! Vi som foreldrene er med på å forebygge alle konflikter ved å engasjere oss i andre foreldre og barn sosialt – å delta i fellesskapet.

Derfor er hovedoppgavene våre å ha på fokus på positive tiltak og forebyggende tiltak mot mobbing, konflikter og forhold som vi ikke ønsker ved skolen.  FAU har altså ikke til oppgave å ta opp saker som går inn under person, konflikt eller annen taushetsbelagt informasjon på sine møter.

Foreldreforeningen kan du kontakte på e-post: fau.steinerskolen.kristiansand@gmail.com

Sett deg inn i Foreldrehåndboka her

Hvem velges inn i Foreldreforeningen?
Alle foreldre/foresatte som har barn ved Steinerskolen i Kristiansand er medlemmer i Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Kristiansand og har tale- og stemmerett. Hver klasse velger to representanter – Klassekontakter/foreldrekontakter. På møtene deltar det valgte styret, foreldrekontaktene, representant fra kollegiet, representant fra skolens ledelse og eventuelt andre gjester og alle foreldre som ønsker å delta.

Det avholdes flere møter utover skoleåret (Se møtedatoer i aktivitetslista).

På Foreldreforeningens årsmøtet om høsten velges styret som har ansvar for foreldrenes virksomhet mellom årsmøtene. Styret består av leder, nestleder, og kasserer. Foreldrene velger også 2 representanter til styret i Steinerskolen i Kristiansand. Dette gir oss en unik påvirkningskraft inn i skolen.

Markeder
En viktig del av foreldres oppgaver er tilrettelegging og gjennomføring av ulike arrangement og dugnader. 17. mai og vårmarkedet er noen av årets høydepunkter. Dette er sosiale arrangementer som er svært miljøskapende, med sang, musikk, drama, fremvisning av elevarbeider, kafé og salg av hjemme- og håndlagde produkter.

Steinerskolenes Foreldreforbund
De forskjellige steinerskolenes foreldreforeninger er tilknyttet Steinerskolens foreldreforbund (SFF). Gjennom foreldrebidraget betaler alle foreldre med barn på steinerskolene et bidrag til en fast sekretær for dette landsdekkende foreldreforbundet.

Konflikter og uønskede forhold

Vårt virke skal være forebyggende, så vi har begrensede verktøy for bla konflikthåndtering. Dette er da heller ikke en del av foreningens oppgave, men klassekontakt bør i slike situasjoner anse seg selv som foreldrenes tillitsvalgt.

  • Ved bekymring om mobbing, konflikter eller andre uønskede forhold, skal klasselærer kontaktes. Dette er viktig og skolen får da kartlagt og planlagt videre tiltak. Vi foreldre må være med å støtte opp dette arbeidet, og selv om det ikke blir bedre «over natta», så ha tro på at skolen har folk på saken. Ta kontakt med klassekontakt, kanskje dere sammen kan sette i gang en aktivitet som alle foreldre kan være med på (fellesmiddag på skolen, tur osv ). Foreldreforeningen støtter slike arrangementer økonomisk.
  • Det forventes at foreldre med barn i konflikt kan sette seg ned og snakke sammen på en rolig måte, selv om det kan være mye følelser inne i bildet. Vi prøver å være litt klar over hvilke signaler vi sender barna og hvilken rollemodell man ønsker å være ovenfor sine egne og andres barn. Ta kontakt med klassekontakt, planlegg en aktivitet med alle foreldrene (fellesmiddag, tur osv). Foreldreforeningen støtter økonomisk.
  • I konflikter mellom foreldre og skole anbefaler vi at Steinerskolenes Foreldreforbundet kontaktes, hvis partene ikke kommer videre ved hjelp av samtaler.  Foreldreforbundet har en egen ombudsordning, se mer her.
  • Konflikter mellom foreldre: Vær samtalevillig, åpen og sosial fra dag èn, så unngår vi misforståelser som kan lede til slike konflikter. Foreldrekonflikter har en tendens til å eskalere og dette går igjen ut over foreldre som IKKE er i konflikt, samt at klassemiljøet lider. Hvordan mener vi at elevene skal oppføre seg mot hverandre hvis vi foreldre ikke kan snakke sammen? Hvis ikke samtaler / sosialt samvær ikke hjelper, anbefaler vi å ta kontakt med Steinerskolenes Foreldreforbund her.
  • Ved alle konflikter er målet å møtes med en god tone og det oppfordres på det sterkeste å jevnlig ha aktiviteter sammen med de andre foreldrene fra skolestart og gjennom hele utdanningsløpet – We`re in this together 🙂
Top